Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Przedsprzedaż książki „Ona i On Dobrze Ustawieni”

 „Konkurs”

  • 1 Postanowienia ogólne

Konkurs Przedsprzedaż książki „Ona i On Dobrze Ustawieni” (zwany dalej “Konkursem”) jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej “Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Organizatorem Konkursu pn. Przedsprzedaż książki „Ona i On Dobrze Ustawieni”  (dalej „Konkurs”) jest Czarko Consulting Mirosław Czarko-WASIUTYCZ  ul. Polna  nr 8, lok. 2  Kąty Wrocławskie 55-080, NIP 9131359539  dalej „Organizator”.

Ustawienia systemowe – Mirosław Czarko Wasiutycz jest administratorem konta w serwisie społecznościowym na którym ogłoszono konkurs.

Konkurs prowadzony jest na oficjalnym Profilu Ustawienia systemowe – Mirosław Czarko Wasiutycz w społecznościowym portalu Facebook pod adresem URL: https://www.facebook.com/ustawieniaczarkowasiutycz

Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs opiera się na wyłonieniu 1 zwycięzcy spośród osób które dokonały  zakupu z promocji Przedsprzedaż książki „Ona i On Dobrze Ustawieni” w dniach 03.10.2022 – 14.10.2022, spełniających określone w niniejszym Regulaminie kryteria.

Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).

Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany.

Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego uczestników.

  • 2 Uczestnicy

W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które:
a. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat,
b. posiadają konto w serwisie Facebook,
c. są fanami profilu Ustawienia systemowe – Mirosław Czarko Wasiutycz na Facebooku,
d. Dokonały i opłaciły zamówienie z promocji Przedsprzedaż książki „Ona i On Dobrze Ustawieni”       na stronach czarko.pl dobrzeustawieni.pl w dniach 03.10.2022 – 14.10.2022 Ustawienia systemowe – Mirosław Czarko Wasiutycz zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
e. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki opisane w niniejszym paragrafie w ust. 1-7 (zwane dalej „Uczestnikami”).

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

Osoby, które wezmą udział w konkursie a nie zostaną laureatami nagrody, co równoznaczne jest z niewygraniem nagrody zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych pretensji, ani nie będą ubiegać się o żadne odszkodowanie, zadośćuczynienie, przeprosiny wobec Organizatora. Jak też z tego powodu nie będą wystosowywać negatywnych komentarzy na fun page’u oraz drogą mailową, gdyż przyjmują zasady konkursu.

Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagrody Zwycięzcy.

Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

 

  • 3 Zasady udziału w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie należy zakpić w przedsprzedaży książkę „Ona I On Dobrze Ustawieni”  ze strony czarko.pl lub dobrzeustawieni.pl w okresie 03.10.2022 -14.10.2022

Termin trwania konkursu,§ 3 ust. 1 Regulaminu, zostaje określony od dnia 03.10.2022 do dnia 14.10.2022 do godziny 23:59

Udział w Konkursie jest nieodpłatny, a Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.

Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Facebook’u związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Ustawienia systemowe – Mirosław Czarko Wasiutycz, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.

 

  • 4 Nagrody

Nagrodą dla Laureata Konkursu jest udział w 3 dniowym warsztacie w roli obserwatora

Do wyboru przez Laureata : 

            3 dniowy Warsztat „Relacje, Związki, Rozwody i Powody”                                                                            lub      3 dniowy Warsztat „Mój Sukces, Firma, Biznes, Pieniądze”

Organizator ponosi koszty podatku od wygranej w konkursie.

  • 5 Ogłoszenie wyników Konkursu

Informacja o Laureacie Konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska ( także pseudonimu – jeżeli takiego używa), zostanie opublikowana przez Organizatora po rozstrzygnięciu Konkursu w dniu 18.10.2022r. na profilu Ustawienia systemowe – Mirosław Czarko Wasiutycz znajdującej się na stronie: www.facebook.pl. https://www.facebook.com/ustawieniaczarkowasiutycz . Dodatkowo Laureat zostanie poinformowany poprzez wiadomość przesłaną przez Organizatora Konkursu za pośrednictwem www.facebook.pl.

Zwycięzca Konkursu wyłoniony zostanie na podstawie wyboru przez komisję 3 osobową.

  • 6 Wydanie nagród Laureatom

Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie przez oznaczenie na serwisie Facebook, a następnie tak oznaczony Zwycięzca w terminie do 72 godzin jest zobowiązany przesłać za pomocą serwisu Facebook prywatną wiadomość poprzez opcję „Wyślij wiadomość” dostępną na Profilu profilu Ustawienia systemowe – Mirosław Czarko Wasiutycz znajdującej się na stronie: www.facebook.pl. https://www.facebook.com/ustawieniaczarkowasiutycz

Zwycięzca, aby mógł otrzymać Nagrodę, zobowiązany jest podać w prywatnej wiadomości: imię, nazwisko, oraz numer telefonu.

Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i numeru telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

O sposobie odbioru Nagrody, zwycięzca zostanie poinformowany w prywatnej wiadomości otrzymanej za pośrednictwem serwisu Facebook, o której mowa powyżej, jednakże zwycięzca, aby odebrać Nagrodę w ustalony według zdania poprzedzającego sposobu, zobowiązany jest udokumentować podane dane personalne w celu potwierdzenia tych danych.

W związku z tym, że ogłoszenie zwycięzcy Konkursu oraz kontakt ze Zwycięzcą w celu odbioru nagrody odbywać się będzie głównie za pośrednictwem serwisu Facebook, każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany posiadać aktywne konto w serwisie Facebook co najmniej od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Laureat nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody.

 

  • 7 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu będzie dostępny na www.czarko.pl w terminie od dnia 03.10.2022r. do dnia zakończenia konkursu tj. 14.10.2022r.

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.